Ana Sayfam Yap
 Sık Kullanılanlara Ekle

Hükümetin dış politikasını başarılı buluyor musunuz?

  • Evet, başarılı.
  • Hayır, başarısız.
  • Bu konuda bir fikrim yok

Eposta adresinizi verin, iyibilgi'nin özel haberleri posta kutunuza düşsün.

05 Ekim 2015
font boyutu küçülsün büyüsünKurban etini mutlaka dinlendirin!


Uzmanlar kurban kesiminde hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar konusunda hijyen uyarısı yaptı. Kurban etini tüketmeden önce mutlaka dinlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Kurban etini mutlaka dinlendirin!Kur­ban ke­si­mi ön­ce­si ya­pıl­ma­sı ge­re­ken ilk adım, hay­va­nın sağ­lık kon­trol­le­rin­den ge­çip geç­me­di­ği­nin tes­pit edil­me­si. Ke­sim ya­pı­la­cak hay­van mut­la­ka ve­te­ri­ner kon­tro­lün­den geç­miş ol­ma­lı. Ay­rı­ca sağ­lık ra­por­la­rı­nın da tam ol­ma­sı­na dik­kat edil­me­li.

‘Kontrolden geçirilmeli’ Cen­tral Hos­pi­ta­l’­dan Da­hi­li­ye Uz­ma­nı Dr. Sa­lim Be­re­ket “Sağ­lık kon­tro­lün­den ge­çi­ril­me­yen hay­van­lar ile ya­pı­la­cak te­mas so­nu­cu kist, tü­ber­kü­loz, bru­sel­la, şar­bon, hi­da­tik, sal­mo­nel­la, te­ni­yoz, tok­sop­laz­mo­zis ve ku­duz gi­bi bu­la­şı­cı has­ta­lık­lar ka­pı­la­bi­li­r” de­di. Be­re­ket şu bil­gi­le­ri ver­di­…

Hamileler risk grubunda

Kur­ban eti­ne te­mas eden ki­şi­de hal­siz­lik, ça­buk yo­rul­ma, baş ağ­rı­sı, ateş, is­hal ya da ka­bız­lık, ki­lo kay­bı, ek­lem ağ­rı­la­rı ve ge­ce ter­le­me­le­ri gi­bi be­lir­ti­ler gö­rü­lü­yor­sa bir he­ki­me baş­vu­rul­ma­lı­dır. Özel­lik­le ha­mi­le­ler çok dik­kat­li olun­ma­lı­dır. Bu has­ta­lık an­ne kar­nın­da­ki be­be­ğe ula­şa­rak, göz ve be­yin gi­bi or­gan­lar­da ka­lı­cı ha­sar­la­ra ne­den ola­bi­lir. Hat­ta be­be­ğe bu­la­şan en­fek­si­yon yü­zün­den dü­şük­ler de ya­şa­na­bi­lir.

Kesim yerlerinin temizliği önemli

Besin kay­nak­lı 250’den faz­la ze­hir­len­me ve mik­ro­bi­yel has­ta­lık mev­cut­tur. Ke­sim yeri hijyenik olması önemlidir. Özel­lik­le man­tar-pa­ra­zi­ter, vi­ral ve bak­te­ri­yel has­ta­lık­lar in­sa­na bu­la­şa­bi­lir. Bu has­ta­lık­lar ge­nel­lik­le et ye­ni­lir­ken, ta­şı­nır­ken ve­ya ha­zır­la­nır­ken di­rek ola­rak vü­cu­da ge­çer.

Eti tüketmeden önce buzdolabında bekletin

Ke­sim ye­rin­de sı­cak-so­ğuk su ol­ma­lı ve bu su­la­rın iç­me su­yu ka­li­te­sin­de ol­ma­sı­na dik­kat edil­me­li. Et­ler bü­yük par­ça­lar ha­lin­de de­ğil, bi­rer ye­mek­lik ola­cak şe­kil­de par­ça­la­ra ay­rıl­ma­lı­dır. Te­miz bir po­şet ve­ya yağ­lı ka­ğı­da sa­rı­la­rak sak­la­na­bi­lir.

4-5 saat dinlendirin

Et­lerin gü­neş gör­me­yen se­rin bir yer­de yak­la­şık 4-5 sa­at din­len­di­ril­me­si ge­re­kir.  Da­ha son­ra et­ler buz­do­la­bı­na kal­dı­rıl­ma­lı ve so­ğu­tul­ma­lı­dır. Et­ler ke­sil­dik­ten he­men son­ra tü­ke­til­me­me­li­dir. Kur­ban eti tü­ke­til­me­den ön­ce en az 12 sa­at buz­do­la­bın­da din­len­di­ril­me­li­.

Sizin isminiz

Alıcının e-posta adresiDoğrulama işlemi
1 + 4 = 
HAYY webKünye | Manifesto | Sorumluluk | Reklam | Bize Ulaşın
tamamen özgür yazılım geliştirme araçlarıyla üretildi. Haber Sistemi

92.715 ms