Ana Sayfam Yap
 Sık Kullanılanlara Ekle

Hükümetin dış politikasını başarılı buluyor musunuz?

  • Evet, başarılı.
  • Hayır, başarısız.
  • Bu konuda bir fikrim yok

Eposta adresinizi verin, iyibilgi'nin özel haberleri posta kutunuza düşsün.

06 Ekim 2015
font boyutu küçülsün büyüsünMeyve suyundaki gizli tehdit!


Yrd. Doç. Dr. Yerebakan “Çocukların beslenmelerine konulan meyve suları kolesterole neden olabiliyor. Meyvenin kendisi yenmeli, posasıyla tüketilmeli” dedi.
Meyve suyundaki gizli tehdit!"Ben sadece uzun yaşamın şifrelerini veriyorum" diyen  Kalp Cerrahı Yrd. Doç. Dr. Halit Yerebakan, “Biz biliyoruz ki insan ömrünü kısaltan en önemli faktörlerden biri şeker. Biz şekeri  suçluyoruz” dedi.

YILDA 50 KİLO ŞEKER TÜKETİYORUZ

Yerebakan şöyle devam etti: “Çünkü eskiden 1900’ün başlarında belki de 1800’ün sonlarında, insanoğlu her yıl 7-8 kilo şeker tüketiyordu.

Bugün ise neredeyse bu 5 katına, 6 katına çıktı. Yılda 45-50 kiloya varıyor şeker tüketimimiz, bu inanılmaz yüksek bir oran ve bu şeker nereden geliyor? Aldığımız gıdalardan, ek gıdalardan
ve ek besinlerden geliyor.”

POSA YOKSA SIVI ŞEKER ALIYORSUNUZ

Sa­de­ce mey­ve­nin şe­ke­ri tü­ke­til­di­ğin­de vü­cu­da za­rar ver­di­ği­ni vur­gu­la­yan Dr. Ye­re­ba­kan şu bi­gi­le­ri pay­laş­tı:    

“Ta­ma­mı ka­ra­ci­ğerde kul­la­nı­lan tek bir şe­ker var oda frük­toz ya­ni mey­ve şe­ke­ri. Por­ta­kal sık­tı­ğı­nız za­man için­de­ki po­sa­yı kal­dır­dı­ğı­nız­da, bu bir tek por­ta­kal için de­ğil, viş­ne su­yu böy­le, şef­ta­li su­yu böy­le ya­ni hep­si böy­le için­de­ki po­sa­yı uzak­laş­tır­dı­ğı­nız­da ge­ri­ye sa­de­ce sı­vı şe­ker ka­lı­yor.

KARACİĞERİ YAĞLANDIRIYOR

İş­te o ka­ra­ci­ğe­ri­ni­ze za­rar ve­ri­yor ve ka­ra­ci­ğe­ri­niz yağ­lan­dı­rı­yor. Asıl olay por­ta­kal su­yu­nu suç­la­mak de­ğil por­ta­ka­lın ken­di­si­ni yi­ye­bi­lir­si­niz, por­ta­ka­lın, el­ma­nın, şef­ta­li­nin ken­di­sin­de so­run yok çün­kü po­sa­sıy­la bir­lik­te ye­ni­yor. Siz ne za­man po­sa­yı ayı­rır­sa­nız bi­lin ki için­de­ki sı­vı şe­ke­ri al­dı­nız de­mek­tir.

KOLESTEROL YAPIYOR

Sı­vı şe­ke­rin­de ta­ma­mı ka­ra­ci­ğe­re gi­de­ce­ği için ka­ra­ci­ğer­de şe­ker­den yağ üre­tim me­ka­niz­ma­sı ha­re­ke­te ge­çe­cek ve za­rar ve­re­cek­sin be­de­ni­ne. Ki­lo ala­cak­sın ve ve­re­me­ye­cek­sin o ki­lo­la­rı. Ko­les­te­rol, ko­les­te­rol di­ye ba­ğı­rı­yo­ruz ya iş­te o ko­les­te­ro­lü içi­len mey­ve su­la­rı ya­pı­yor, mey­ve su­yu­nu as­la tü­ket­me­mek la­zı­m” dedi. 

Sizin isminiz

Alıcının e-posta adresiDoğrulama işlemi
4 + 1 = 
HAYY webKünye | Manifesto | Sorumluluk | Reklam | Bize Ulaşın
tamamen özgür yazılım geliştirme araçlarıyla üretildi. Haber Sistemi

8.671 ms