Ana Sayfam Yap
 Sık Kullanılanlara Ekle

Hükümetin dış politikasını başarılı buluyor musunuz?

  • Evet, başarılı.
  • Hayır, başarısız.
  • Bu konuda bir fikrim yok

Eposta adresinizi verin, iyibilgi'nin özel haberleri posta kutunuza düşsün.

08 Ekim 2015
font boyutu küçülsün büyüsünÇocuklarda başarıyı getiren besinler


Çocukların sağlıklı bir beden ile zihin gelişimi ve okul başarısı için doğru besinleri yeterince tüketmeleri çok önemli.
Çocuklarda başarıyı getiren besinlerÇünkü yapılan çalışmalar; okul çağındaki çocuklarda büyüme, gelişme ve okul başarısının doğrudan beslenmeyle ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

Ço­cuk­la­rın bu dö­nem­de ye­ter­li ve den­ge­li bes­len­me­le­ri ay­nı za­man­da has­ta­lık­lar­dan da ko­run­ma­la­rı­nı sağ­lar­ken, ile­ri­ki yıl­lar­da di­ya­bet, ko­les­te­rol, yük­sek tan­si­yon gi­bi sağ­lık prob­lem­le­ri ile kar­şı­laş­ma ris­ki­ni de dü­şü­rü­yor.

Acı­ba­dem Ful­ya Has­ta­ne­si­’n­den Bes­len­me ve Di­yet Uz­ma­nı Me­li­ke Şey­ma De­niz, okul ça­ğın­da­ki ço­cuk­la­rın bes­len­me lis­te­sin­de mut­la­ka bu­lun­ma­sı ge­re­ken be­sin­le­ri sı­ra­la­dı.

3-4 porsiyon meyve sebze şart!

Vü­cu­dun sağ­lık­lı ça­lış­ma­sı­nı ve has­ta­lık­lar­dan ko­run­ma­yı sağ­la­yan vi­ta­min­ler ile sağ­lık­lı bir sin­di­rim sis­te­mi, dü­zen­li kan şe­ke­ri dü­ze­yi ve kalp sağ­lı­ğı üze­ri­ne olum­lu et­ki­le­ri ka­nıt­lan­mış po­sa­yı bu­luş­tu­ran mey­ve ve seb­ze­ler, okul ça­ğı ço­cuk­la­rı­nın mut­la­ka tü­ket­me­le­ri ge­re­ken bir be­sin gru­bu. Bes­len­me ve Di­yet Uz­ma­nı Me­li­ke Şey­ma De­niz, ço­cuk­la­rın gün­de mut­la­ka 3-4 por­si­yon mey­ve-seb­ze ye­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çe­ke­rek “Mey­ve ve seb­ze­ler­de de çe­şit­li­lik ar­tır­ma­lı, renk­li bes­le­nil­me­li” dedi.

En kaliteli protein: Yumurta

Yumurtada bulunan proteinin vücut tarafından kullanılabilirliği oldukça yüksek. İşte bu nedenle, “En kaliteli protein kaynağı nedir” sorusunun yanıtı; “yumur-ta” oluyor. Beyin fonksiyonları için önemli olan kolin ve A, D, E gibi vitaminleri barındıran yumurta okul çağı çocuklarının beslenmelerinde hafızayı güçlendiren besinlerin başında geliyor ve önemli bir rol oynuyor.

Zihin açıklığı için: Süt, yoğurt


Önemli bir protein kaynağı olan süt ve yoğurt, büyüme ile gelişme, dokuların onarımı, güçlü kemikler ve sağlıklı dişler için olmazsa olmaz besinlerden. İçeriğindeki çinko zihni açıyor. Çocukların günde 2-3 su bardağı kadar süt veya yoğurt tüketmeleri gerekiyor.

Zeka dostu: Balık

Ba­lık­ta­ki ome­ga 3 yağ asit­le­ri kal­bi ko­ru­yor. İyot içe­ri­ği ile ze­ka ge­li­şi­mi üze­rin­de olum­lu et­ki­ye sa­hip. Ka­li­te­li pro­te­in kay­na­ğı. Haf­ta­da 2-3 kez tü­ke­til­me­li.

Ceviz

Öğ­ren­me fonk­si­yon­la­rı­nı ge­liş­ti­ri­yor, ha­fı­za­yı güç­len­di­ri­yor. Bu et­ki­si sa­ye­sin­de dü­zen­li ce­viz tü­ke­ten ço­cuk­la­rın ders­le­ri kav­ra­ma ye­te­ne­ği­nin da­ha yük­sek ol­du­ğu bi­li­ni­yor. Kah­val­tı­da ve­ya ara öğün­ler­den bi­rin­de 2-3 tam ce­viz ye­me­li.

Tam buğday

B vi­ta­mi­ni ve po­sa içe­ri­ği ile ön pla­na çı­kan tam buğ­day, ço­cuk­la­rın okul­da­ki per­for­man­sı­na kat­kı sağ­lı­yor. Ör­ne­ğin kan şe­ke­rin­de­ki ani den­ge­siz­lik­le­ri ön­le­ye­rek ço­cuk­la­rın okul­da uyuk­la­ma­la­rı­nı ön­le­ye­bi­li­yor.

Demir dostu: Pekmez


Kah­val­tı­ya ve­ya her­han­gi bir ara öğü­ne 1 tat­lı ka­şı­ğı pek­mez ila­ve edip, de­mir içe­ri­ğin­den ya­rar­la­na­rak okul ba­şa­rı­sı­nı ar­tı­ra­bi­lir­si­niz. Pek­mez kal­si­yum mi­ne­ra­li açı­sın­dan da zen­gin ol­du­ğu için ke­mik ge­li­şi­mi için de fay­da­lı.

Olmazsa olmaz: Kırmızı et

Pro­te­in, de­mir, çin­ko ve B12 vi­ta­mi­ni içe­ri­ği ile okul ça­ğı ço­cuk­la­rı­nın bes­len­me­sin­de öne çı­kı­yor. Mer­ke­zi si­nir sis­te­min­de gö­rev ya­pan ve ze­ka ge­li­şi­mi ile iliş­ki­li olan çin­ko­nun en önem­li kay­na­ğı kır­mı­zı et­tir. B12’nin unut­kan­lık için bi­re­bir ol­du­ğu bi­li­ni­yor ve ya­pı­lan ça­lış­ma­lar, B12 dü­ze­yi dü­şük ço­cuk­la­rın okul ba­şa­rı­sı­nın da dü­şük ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor. Bu ne­den­le ço­cuk­lar haf­ta­da 2-3 kez kır­mı­zı et tü­ket­me­li. Et­te­ki de­mir­den mak­si­mum fay­da sağ­la­mak için, etin ya­nın­da C vi­ta­mi­nin­den zen­gin li­mon­lu sa­la­ta ye­me­li.

Kuru baklagiller

Kuru fasulye, nohut ve mercimek gibi kuru baklagiller bitkisel kaynaklı protein içermelerinin yanı sıra posadan zengin, vitamin ve mineral deposu besinlerden. Yapılan çalışmalar; özellikle içerdikleri demir ve folik asidin beyin gelişimi için gerekliliği olduğunu kanıtlıyor. Çocukların daha güçlü bir hafıza için haftada 2-3 kere kuru baklagil tüketmeleri çok önemli. 

Sizin isminiz

Alıcının e-posta adresiDoğrulama işlemi
1 + 2 = 
HAYY webKünye | Manifesto | Sorumluluk | Reklam | Bize Ulaşın
tamamen özgür yazılım geliştirme araçlarıyla üretildi. Haber Sistemi

8.348 ms