Ana Sayfam Yap
 Sık Kullanılanlara Ekle

Hükümetin dış politikasını başarılı buluyor musunuz?

  • Evet, başarılı.
  • Hayır, başarısız.
  • Bu konuda bir fikrim yok

Eposta adresinizi verin, iyibilgi'nin özel haberleri posta kutunuza düşsün.

19 Ekim 2015
font boyutu küçülsün büyüsünEğer çocuğunuz yakıcı bir madde içerse bunu sakın yapmayın


Türkiye’de her yıl binlerce çocuk, yakıcı (koroziv) madde içimi nedeniyle doktora başvuruyor. En fazla içilen madde çamaşır suyu olmakla birlikte, tuz ruhu ve siğil ilacından zarar görene bile rastlanıyor. Yakıcı madde içen çocuğu kusturmak ise en sık yapılan hata.
Eğer çocuğunuz yakıcı bir madde içerse bunu sakın yapmayınKus­tu­rul­ma­sı du­ru­mun­da ya­kı­cı mad­de tek­rar ço­cu­ğun ye­mek bo­ru­sun­dan ge­çe­rek ikin­ci kez ya­nık oluş­ma­sı­na ne­den olu­yor.

DOKTORA GİTMİYORLAR

Ko­ro­ziv (ya­kı­cı) mad­de­nin ka­za so­nu­cu ve­ya bi­le­rek içil­me­si, ül­ke­miz­de ço­cuk cer­rah­la­rı­nın sık kar­şı­laş­tı­ğı du­rum­lar­dan bi­ri ol­ma­ya de­vam edi­yor. Ço­ğu ai­le, ya­kı­cı mad­de içen ço­cuk­la­rı­nın ağ­zın­da ya­ra gör­me­yin­ce dok­to­ra git­me­ye ge­rek gör­mü­yor.

Oy­sa ağız­da ya­ra ol­ma­ma­sı ye­mek bo­ru­su­nun sağ­lam ol­du­ğu an­la­mı­na gel­mi­yor. Me­di­cal Park An­ka­ra Has­ta­ne­si Ço­cuk Cer­ra­hi­si Uz­ma­nı Doç. Dr. Mus­ta­fa Ke­mal As­lan, ço­cuk­lar için en bü­yük teh­li­ke­ler­den bi­ri olan ya­kı­cı mad­de içi­mi ko­nu­sun­da şu bil­gi­le­ri ver­di­.

TUZ RUHU BUHARINI SOLUMAK ÇOK TEHLİKELİ

- Bi­linç­siz­ce kul­la­nı­lan de­ter­jan­lar so­lu­num yo­luy­la da ço­cuk­la­ra za­rar ve­re­bi­lir. Tuz ru­hu gi­bi çok güç­lü ko­ro­ziv­le­rin bu­har­la­rı­nın so­lun­ma­sı bi­le ço­cuk­lar için za­rar­lı ola­bi­lir. Bu ne­den­le ço­cuk­la­rın te­miz­lik böl­ge­sin­den uzak­ta tu­tul­ma­sı çok önem­li­dir. Özel­lik­le tuz ru­hu­nun eve hiç so­kul­ma­ma­sı ve da­ha ka­bul edi­le­bi­lir te­miz­lik mad­de­le­ri­nin ev­de kul­la­nıl­ma­sı ge­re­kir. Tuz ru­hu­nun ev­de kul­la­nı­mı, hij­yen yö­nün­den de ta­ma­men ge­rek­siz ve çok teh­li­ke­li­dir.

EN FAZLA ÇAMAŞIR SUYU İÇİLİYOR


- Türkiye’de çocukların yanlışlıkla en fazla içtiği madde çamaşır suyudur. Çocuklar tarafından içilen diğer maddeler yağ çözücü, kireç çözücü ve lavabo açıcısı olarak sıralanır.

MİDE KAYBINA BİLE YOL AÇABİLİR

- Hem al­ka­li hem de asi­tik mad­de­ler vü­cut­ta cid­di ha­sar oluş­tu­rur. Al­ka­li (ba­zik) mad­de­ler da­ha de­rin ha­sar oluş­tur­ma eği­li­min­de­dir ve ge­nel­lik­le ye­mek bo­ru­su­nu ya­kar­lar. Asi­tik mad­de­ler ise da­ha yü­zey­sel ha­sar oluş­tu­rur­lar. Ye­mek bo­ru­su­nu da­ha hız­lı geç­tik­le­ri için mi­de­nin çı­kı­şın­da ya­nı­ğa ne­den olur­lar. •Al­ka­li mad­de­ler da­ha çok ye­mek bo­ru­sun­da, asi­tik mad­de­ler ise mi­de­de de­lin­me­ye, ye­mek bo­ru­su­nun ve­ya mi­de­nin kay­bı­na ne­den ola­bil­ir.

VAKİT KAYBETMEYİN HASTANEYE GÖTÜRÜN

- Çocuğun yakıcı bir madde içtiğini anlarsak, onu kesinlikle kusturmaya çalışmamalı ve ağızdan hiçbir şey vermemeye dikkat etmeliyiz. Hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmak dışında çocuğa hiçbir müdahale yapılmamalıdır.

2-4 YAŞ GRUBUNDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

- Büyük şehirlerdeki referans denebilecek çocuk cerrahisi kliniklerine koroziv madde içimi yüzünden yılda 50 civarında başvuru oluyor. Bu da yaklaşık her hafta en az bir çocuğun koroziv maddeye maruz kalarak bu kliniklere başvurduğu anlamına geliyor. Tüm Türkiye’de bir yıl içinde bu rakam binleri bulabiliyor.

- Koroziv madde içimine daha çok 2-4 yaş arasında rastlanıyor.

SADECE TOKSİK MADDE ALDIYSA KUSTURUN

- Hiç­bir ko­ro­ziv mad­de alı­mın­da kus­tur­ma öne­ril­mez. Sa­de­ce ze­hir­li mad­de (fa­re zeh­ri gi­bi) ilaç alım­la­rın­da kus­tur­ma ya­pı­la­bi­lir. •Ko­ro­ziv mad­de içen ço­cu­ğun kus­tu­rul­ma­sı, ya­kı­cı mad­de­nin tek­rar ye­mek bo­ru­sun­dan ge­çe­rek ikin­ci kez ya­nık oluş­tur­ma­sı­na ne­den olur. Kus­tur­ma sı­ra­sın­da ya­kı­cı mad­de so­lu­num yol­la­rı­na ka­ça­rak ya­nık oluş­ma­sı­na ve kim­ya­sal ha­sa­ra da ne­den ola­bi­lir. Sı­vı içi­ril­me­si de kus­ma­yı te­tik­ler ve öne­ril­mez.Sizin isminiz

Alıcının e-posta adresiDoğrulama işlemi
5 + 1 = 
HAYY webKünye | Manifesto | Sorumluluk | Reklam | Bize Ulaşın
tamamen özgür yazılım geliştirme araçlarıyla üretildi. Haber Sistemi

9.033 ms