Ana Sayfam Yap
 Sık Kullanılanlara Ekle

Hükümetin dış politikasını başarılı buluyor musunuz?

  • Evet, başarılı.
  • Hayır, başarısız.
  • Bu konuda bir fikrim yok

Eposta adresinizi verin, iyibilgi'nin özel haberleri posta kutunuza düşsün.

09 Kasım 2015
font boyutu küçülsün büyüsünSa­lon­lar ço­cuk oda­sı ol­ma­lı


Prof. Dr. De­niz: 'Ço­cu­ğun ge­li­şi­mi açı­sın­dan sa­lon­lar ço­cuk oda­sı ol­ma­lı. Ço­cuk oyun oy­na­ya­cak, ra­hat ha­re­ket ede­bi­le­cek, so­kak­ta ya­pa­ma­dı­ğı­nı ev­de ya­pa­cak ki ge­li­şi­mi sağ­lık­lı ger­çek­leş­sin'
Sa­lon­lar ço­cuk oda­sı ol­ma­lıÇo­cu­ğa ve­ril­me­si ge­re­ken iki te­mel eği­ti­min so­rum­lu­luk ve öz- gü­ven ol­du­ğu­nu, bun­la­rın ka­zan­dı­rıl­ma­sın­da ai­le­le­re bü­yük iş­ler düş­tü­ğü­nü söy­le­yen Prof. Dr. Meh­met En­gin De­niz, so­rum­lu­luk ka­zan­dı­rıl­ma­yan ço­cuk­la­rın ba­ğım­sız iş yap­ma be­ce­ri­si­ni kay­bet­ti­ği­ni vur­gu­la­dı.

EVLER MÜZE GİBİ

De­niz, ev­le­rin ço­cu­ğa gö­re dü­zen­le­me­si­nin öne­mi­ne de­ği­ne­rek, şöy­le de­vam et­ti: "Gü­nü­müz­de ma­ale­sef ço­cuk­la­rın oyun ala­nı yok.Ya­ra­maz­lık yap­mak, ha­re­ket­li ol­mak ço­cu­ğun do­ğa­sın­da var. Biz evin en kü­çük oda­sı­nı ço­cuk oda­sı ya­pı­yo­ruz.  Türk kül­tü­rün­de en bü­yük oda mü­ze gi­bi olan ve gi­ri­şi ya­sak­lan­mış mi­sa­fir oda­sı­dır. Oyun ala­nı yok, sü­rek­li yap­ma­ma­sı ge­re­ke­ni söy­lü­yo­ruz. Koş­ma, do­kun­ma, hop­la­ma, oy­na­ma... Pe­ki bu ço­cuk ne ya­pa­cak? Top­lum­sal ve bi­rey­sel ola­rak ge­li­şim açı­sın­dan sa­lon­la­rı­mız ço­cuk oda­sı ol­ma­lı­dır. Ço­cuk oyun oy­na­ya­cak, ken­di­si­ni ifa­de ede­cek, ra­hat ha­re­ket ede­bi­le­cek, so­kak­ta ya­pa­ma­dık­la­rı­nı ev­de ya­pa­cak ki ge­li­şi­mi sağ­lık­lı ger­çek­leş­sin."

BUGÜN GAZETESİ

Sizin isminiz

Alıcının e-posta adresiDoğrulama işlemi
1 + 1 = 
HAYY webKünye | Manifesto | Sorumluluk | Reklam | Bize Ulaşın
tamamen özgür yazılım geliştirme araçlarıyla üretildi. Haber Sistemi

5.287 ms