En Sıcak Konular

HSYK: ‘Seçilirsek yürütmeyle uyumlu çalışacağız’

1 Eylül 2014 13:38 tsi
Hükümet destekli Yargıda Birlik Platformu (YBP), HSYK seçimi aday tanıtım toplantısını Ankara’da yaptı.

 Toplantıda Adalet Bakanı Müsteşarı Kenan İpek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Fethi Şimşek protokol sıralarında oturdu. Platform adına konuşan YBP adayı HSYK Başmüfettişi Mehmet Yılmaz, 17 Aralık sonrası yaşananları milli güvenlik krizi olarak niteledi. Yılmaz, HSYK’ya seçilmeleri halinde yürütme organıyla uyumlu çalışacaklarını söyledi.

İSİM VERMEDEN ELEŞTİRDİ

Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki toplantıda adaylar adına konuşan HSYK Başmüfettişi Mehmet Yılmaz, yargı camiası üzerinde karanlık gölgeler bulunduğunu, paralel hesaplar yapıldığını savundu. Yargıda Birlik’in yargı için umut ve aslına rücu imkanı olarak görüldüğünü savunan Yılmaz, isim vermeden 17 Aralık yolsuzluk soruşturması ve sonrası yaşananları milli güvenlik krizi olarak niteledi. Yılmaz, “Bugün yaşadıklarımız ayrıca bir milli güvenlik krizi olarak nitelendirilebilir.

Ülkemizin güvenliği konusunda ciddi bir endişe doğmuşsa, bu endişe sadece hükümette değil farklı  ideoloji ve inanç mensuplarında da hasıl olmuşsa burada ciddi bir sorun var demektir. Bu yüzden bir yanlıştan dolayı başka bir yanlışa rıza göstermek yok” dedi.

BAĞIMSIZLIK VURGUSU

Hükümet destekli platformun adayı Yılmaz, konuşmasında bağımsızlık ve tarafsızlık mesajı da verdi. Yürütmeyle uyumlu çalışacaklarının altını çizen Yılmaz şunları söyledi: “Mesleğimizin en büyük teminatı ve özelliği bağımsızlık ve tarafsızlıktır. Hepimizin mutabık olacağı bir husus, bağımsızlık diğer erklerle de ilgilidir.

Ancak tarafsızlık bizzat bizlerin vicdanlarında tezahür etmektedir. O yüzden tarafsızlığımızı temin ederek bağımsızlığımızı talep etmeliyiz. Tarafsızlığımıza ve bağımsızlığımıza halel getirmeyecek şekilde özellikle HSYK gibi idari kurulların diğer kamu kurumları ile yasama ve yürütme kuvvetleriyle uyumlu çalışması esastır ve doğrusu da budur.”

CUMHURİYET'İN SLOGANIYLA

Cumhuriyet mitingleri sırasında gündeme gelen "Tehlikenin farkında mısınız" sloganını hatırlatan Yılmaz, “Tehlikenin farkındayız. Çünkü bunun milli bir konu olduğunun farkındayız. Bunun bir güvenlik sorunu olduğunun, bunun bir demokrasi karşıtı kalkışma olduğunun farkındayız” diye konuştu.

İSTANBUL'DAN 3 OTOBÜS

Ta­raf Ga­ze­te­si, İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı'nın İs­tan­bul Ad­li­ye­si­’n­de gö­rev­li ha­kim ve sav­cı­la­rın cep te­le­fon­la­rı­na me­saj gön­der­di­ği­ni ve Yar­gı­da Bir­lik Plat­for­mu­’nun An­ka­ra­’da­ki aday ta­nı­tım top­lan­tı­sı­na ka­tıl­mak is­te­yen­le­re araç tah­sis ede­ce­ği­ni yaz­mış­tı. Ön­ce­ki ge­ce geç sa­at­le­rin­de Ata­köy ve Ba­şak­şe­hi­r’­de bu­lu­nan loj­man­lar­dan çı­kan ha­kim ve sav­cı­lar, dı­şa­rı­da po­lis ne­za­re­tin­de ken­di­le­ri­ni bek­le­yen 3 oto­büse bi­ne­rek An­ka­ra­’ya git­ti.  İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Sa­li­hoğ­lu ise top­lan­tı­ya ko­ru­ma  ara­cı ile  bir­lik­te gel­di.

MÜŞTEŞAR PROTOKOLDE

Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya hakim ve savcıların yanı sıra Adalet Bakanı Müsteşarı Kenan İpek, Adalet Bakanı Müsteşar yardımcıları, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Fethi Şimşek ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu da katıldı.

İŞTE YBP ADAYLARI

ADLİ YARGI: HSYK Ge­nel Sek­re­te­ri Bil­gin Ba­şa­ran, HSYK Baş­mü­fet­tiş­le­ri Meh­met Yıl­maz, İsa Çe­lik,  İs­tan­bul Ana­do­lu Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı Ve­ki­li Ömür To­paç, An­ka­ra Baş­sav­cı Ve­ki­li Ra­ma­zan Ka­ya, Ada­let Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şar Yar­dım­cı­sı Se­la­hat­tin Men­teş, Yar­gı­tay Tet­kik Ha­ki­mi Zey­nep Şa­hin, Ba­lı­ke­sir Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Me­tin Yan­dır­maz, De­niz­li Ha­ki­mi Tur­gay Ateş, Er­zu­rum Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Ahmet Çi­çek­li, İs­tan­bul Ha­ki­mi Meh­met Dur­gun
 
İDARİ YARGI: HSYK Üye­si Ha­lil Koç, Ada­let Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şar Yar­dım­cı­sı Ca­fer Er­gen, Edir­ne Böl­ge İda­re Mah­ke­me­si Ha­ki­mi Meh­met Gök­pı­nar, An­ka­ra Böl­ge İda­re Mah­ke­me­si Ha­kim­le­ri Ha­san Oda­ba­şı, Gö­nül Sa­yın.
 
METİN ARSLAN- BUGÜN GAZETESİ
 

Bu haber 2,256 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  4,690 µs